این سایت به معرفی كمیته ملی كار آمریکا (NLC) می‌پردازد.