تابان یک هفته نامه سیاسی اجتماعی، فرهنگ و هنر و ورزشی است.