این مجله یک بانک اطلاعاتی در مورد کمیته های ایرانیان تحصیلکرده خارج از کشور است.