«خبرها» این امکان را به سایر سایتها می دهد که اخبار سایت خبرها را در صفحات خود نمایش دهند. این امر از یک سو موجب نشر گسترده تر اخبار می گرددو از سویی دیگر ماهیتی پویا و جذاب به سایتها می‌بخشد.