این سایت به زبان پرتغالی است و شامل بخشهای اخبار ورزشی ، معرفی تیم ، رتبه ها ، مسابقات و ... می باشد .