این سایت به معرفی انجمن و اعضای انجمن صنایع نساجی ایران می پردازد.