سایت اطلاع رسانی فرش ایران ، به عنوان یک NGO و به صورت هسته اولیه ، کار خود را از اواسط سال 1379 آغاز و تلاش نموده است تا با ایجاد رابطه با مراکز رسمی و خصوصی تصمیم گیری و سیاست گذاری فرش ایران و کسب و جلب موافقت و حمایت ایشان، راه را برای فعالیتی مستمر هموار سازد .