این سایت کار گروهی دانشجویان فرش دستباف ایران است که با اهداف ذیل راه اندازی شده است:<br /> 1)تبادل اطلاعات بین مراکز آموزشی هنری<br /> 2)چاپ مقالات ارسالی در قالب مسابقات دوسالانه<br /> 3)برگزاری مسابقات با هدف بهینه سازی تولید فرش دستباف<br /> 4)معرفی توامنوندیهای اساتید _ دانش آموختگان و دانشجویان فرش دستباف