ماهنامه هنر موسیقی (نخستین ماهنامه موسیقی) با هدف توسعه فرهنگ موسیقایی و بررسی دیدگاههای هنری آن و اطلاع رسانی جهت ارتقاء موسیقی در اردیبهشت ماه سال 1377 منتشر شد.<br /> امید است با سپری كردن ششمین سال انتشار آن, همواره در راه پرفراز و نشیب خود استوار باشد و آن میسر نیست مگر با حمایتهای همیشگی خوانندگان و نویسندگان و اهل نغمه.