این سایت به ارائه‌ی اطلاعات مفید و ارزنده‌ای در زمینه‌ی تئاتر پرداخته و استفاده از اطلاعات آن رایگان می‌باشد. در واقع این سایت یک پایگاه اطلاعاتی در زمینه‌ی تئاتر می‌باشد که امکان درج آگهی یا ارسال مشخصات و تجربیات کاری و ثبت آن در این سایت به طور رایگان وجود دارد.