این سایت مربوط به آزمایشگاه آمار دربخش ریاضیات دانشگاه کمبریج می‌باشد. از طریق این سایت می‌توانید اطلاعاتی راجع به این دانشکده ، برنامه‌های آموزشی ، دانشجویان و کارکنان آزمایشگاه بدست آورید و در سمینارها و کنفرانس‌های مربوطه شرکت کنید. شما می‌توانید گزارشات تحقیقاتی و مقالات و کتب چاپ شده ، توسط این دانشگاه را بررسی نمایید و به منابع اطلاعاتی مفیدی در زمینه‌ی ریاضی دسترسی داشته باشید.