این سایت به معرفی سازمان توسعه و همکاریهای اقتصادی می‌پردازد.