این سایت به معرفی سازمان تجارت جهانی یونسکو می‌پردازد.