دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ، اولین دانشگاه تخصصی در ایران است. این دانشگاه در سال 1326 تجت عنوان آموزشگاه جنگل ومرتع تاسیس شد. بدنبال روند رو به رشد آموزشگاه در ستال 1354 این مکان آموزشی با سه رشته جنگلداری ، مرتع و حفاظت خاک به مدرسه عالی منابع طبیعی تغییر نام داد.