> بانک مسکن
آفتاب
نشانى اينترنتى http://www.bank-maskan.ir
اطلاعات شعب بانک
صندوق پس انداز مسکن
صندوق ويژه کارکنان دولت
پس انداز مسکن جوانان
خدمات بين المللى بانک مسکن
شرايط افتتاح حساب
دريافت صورت حساب
قرعه کشى بانک مسکن
اخبار
تاريخچه بانک مسکن
شرکتهاى تحت پوشش بانک مسکن
عنوان انگليسى bank maskan iran
عنوان فارسى بانک مسکن
توضيحات بانک مسکن در25 دیماه سال 1317 باتاسیس “ بانک رهنی ایران “ بعنوان بانکی تخصصی درامرمسکن وساختمان با سرمایه اولیه دویست ملیون ریال بمشارکت وزارت دارائی و بانک ملی ایران فعالیت خودراآغازکرد. موضوع فعالیت بانک مسکن ، موضوعات بانکی مرتبط باامرمسکن راتشکیل می داد. پرداخت تسهیلات دربرابررهن اموال غیرمنقول باهدف خرید، احداث وتکمیل ، تعمیرواعطای اعتباربه شرکتهای ساختمانی بخش عمده فعالیت هارادربرمی گرفت .
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader