بانک رفاه در اجرای تبصره ماده 39 قانون بودجه سال 1338 کشور، با هدف ارائه کلیه خدمات بانکی به اقشار مختلف جامعه و ایجاد تسهیلات لازم برای طبقه کارگر، با سرمایه اولیه 400 میلیون ریال از محل منابع بیمه های اجتماعی (وقت) و بمنظور دریافت و پرداخت وجوه سازمان و همچنین بکارگیری ذخائر سازمان در سال 1339 تاسیس و به شماره 7453 ثبت گردید. در سال 1358 و همزمان با لایحه ملی شدن بانکها، بانک رفاه به عنوان یک بانک تجاری شناخته شد. در سال 1372 در اجرای مصوبه شورایعالی اداری، بانک رفاه با حفظ شخصیت حقوقی و مالی خود تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی قرار گرفت.