این پایگاه به معرفی بنیاد آفرینش‌های نیاوران اختصاص دارد قسمت‌های چون : اخبار ، فیلم خانه ، نمایش ، موسیقی ، گالری ، فروشگاه ، کتابخانه از بخش‌های این پایگاه است.