این سایت شامل بخشهای مختلفی است.<br /> می توانید به صورت تصویری از فعالیتهای صداوسیما <br /> مطلع شوید.واز زمان پخش برنامه های تلوزیون ورادیو باخبر شوید.