شبکه مدرسه یکی از طرحهای بنیاد دانش و هنر است که در سال ۱۳۷۷ به منظور توانمندسازی جوانان ایرانی با فناوریهای نو ( به ویژه فناوری ارتباطات و اطلاعات) راه اندازی شد.