> سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (مگفا)
آفتاب
نشانى اينترنتى http://www.magfa.com/fa/default.asp
ماموريت، آرمان و ارزشهاى محورى مگفا
تاريخچه طرح مگفا
بروشورها
ارتباط با سازمان گسترش و نوسازى صنايع ايران
مرکز رشد پويش
پارک فناورى اطلاعات و ارتباطات تهران
برج فناورى اطلاعات کيش
شهر اينترنتى الکترونيکى شيراز
کاوشکده علوم و فناورى اطلاعات تهران
آموزش الکترونيکى
نمايشگاه ها و همايش ها
آموزش فناورى اطلاعات
سرمايه گذارى مگفا
شرکتهاى وابسته به مگفا
اخبار سرمايه گذارى مگفا
طرف هاى همکار
عنوان انگليسى magfa
عنوان فارسى سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (مگفا)
توضيحات مرکز گسترش فناوری اطلاعات (مگفا) در سال ١٣۶٠، به نام مرکز تحقیقات و خدمات خودکفایی ایران و با هدف کمک به خودکفایی صنایع کشور، ارائه خدمات فنی و مهندسی در راستای ارتقاء توان صنعتی، ترویج فناوری ساخت، پخش اطلاعات علمی و فنی و معرفی روشهای تولید جدید تاسیس شد و در سال ١٣۸٠با نام مرکز تحقیقات گسترش به کار خود ادامه داد.
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader