مرکز گسترش فناوری اطلاعات (مگفا) در سال ١٣۶٠، به نام مرکز تحقیقات و خدمات خودکفایی ایران و با هدف کمک به خودکفایی صنایع کشور، ارائه خدمات فنی و مهندسی در راستای ارتقاء توان صنعتی، ترویج فناوری ساخت، پخش اطلاعات علمی و فنی و معرفی روشهای تولید جدید تاسیس شد و در سال ١٣۸٠با نام مرکز تحقیقات گسترش به کار خود ادامه داد.