این لینک شامل دستورالعملها،آئین نامه های اجرایی،معیارهای ارزیابی و شاخصهای ارزیابی اختصاصی وزارت نیرو در سه بخش آب،برق و اب و فاضلاب می باشد.