از جمله وظایف معاونت مطالعه، تحقیق و بررسی پیرامون بخش‌های مختلف اقتصادی اعم از تولیدی، مالی، پولی و بازرگانی و مشاركت در تصمیم‌گیری‌ها و سیاستگزاری‌های اقتصادی دولت است.