> ستاد حوادث و سوانح غیر مترقبه کشور
آفتاب
نشانى اينترنتى http://havades.moi.ir
معرفی ستاد
فعالیت‌ها و اقدامات
معرفی ستاد استانها
معرفی ستاد شهرستانها
کار گروه آمادگی
کار گروه تخصصی
مقررات
ارتباط با ستاد
عنوان انگليسى havades
عنوان فارسى ستاد حوادث و سوانح غیر مترقبه کشور
توضيحات به منظور سیاستگذاری کلی، برنامه ریزی ملی و نظارت عالیه بر امر مدیریت بحران کشور ستاد حوادث و سوانح غیرمترقبه کشور- که در این طرح ستاد نامیده میشود- تشکیل میگردد.
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader