آفتاب

لینک های مفید آفتاب

فصلنامه کتابهای اسلامی

این ویژه نامه همه توان موجود خود را به كار گرفته تا با نگاهی عمیق‏تر، به نمایشگاه كتاب نظر افكند. البته مدعیِ ارائه كاری جامع در این زمینه نیستیم، بلكه بی‏گمان نظرات مهم و قابل ملاحظه‏ای وجود دارد كه در این گزارش نیامده است. از اندیشمندان و دانشوران انتظار داریم كه با ارشادها و نقدهای خود، ما را در گزارش تحلیلی این همایش بزرگ ملی در آینده یاری رسانند.

آفتاب

لینک های مفید آفتاب

فصلنامه کتابهای اسلامی

این ویژه نامه همه توان موجود خود را به كار گرفته تا با نگاهی عمیق‏تر، به نمایشگاه كتاب نظر افكند. البته مدعیِ ارائه كاری جامع در این زمینه نیستیم، بلكه بی‏گمان نظرات مهم و قابل ملاحظه‏ای وجود دارد كه در این گزارش نیامده است. از اندیشمندان و دانشوران انتظار داریم كه با ارشادها و نقدهای خود، ما را در گزارش تحلیلی این همایش بزرگ ملی در آینده یاری رسانند.