نرم افزار سامان یك سیستم بهم پیوسته حسابداری، خرید، فروش، انبار، چك و تولید و حقوق و دستمزد تحت محیط ویندوز فارسی میباشد. این نرم افزار در قالب حسابداری تجاری – صنعتی ، پیمانكاری و دولتی از سال 1374 ایفای نقش کرده و خدمات بسیاری را به كاربران خود ارائه نموده است.