کانون آگهی و تبلیغات سیما نقش ارائه کننده خدمات تبلیغاتی است.