سـرمایه گذاری نوعی فـعالیت اقتـصادی اســت که در آن پـول در برابر یـک شـکل از مالکیـت که انتظار می رود بـادوام و مثمر باشـد، مبادله می شــود.