شرکت کارگزاری بانک اقتصاد نوین در زمینه سرمایه گزاری در بورس و اوراق بهادار فعالیت می کند.