جامعه دانشجویی مهندسی برق ایران سالهاست كه با برگزاری كنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران كه بی شك بزرگترین گردهمایی سالیانه دانشجویان مهندسی برق كشور محسوب می شود، گام استواری را در راستای آگاهی دانشجویان از روند تحقیقات و آخرین تحولات در زمینه مهندسی برق، ایجاد بستری مناسب برای ارائه فعالیت های پژوهشی و تجلی استعدادهای دانشجویان، ایفای نقش در تبادل اطلاعات و ایجاد تعامل و برقراری ارتباطی دوسویه و پویا میان دانشگاهیان و صنعتگران برداشته است.