شرکت تابان الکترونیک تولیدکننده سیستم های ارتباط داخلی،سیستم های حفاظتی، دربازکن الکترونیکی و دربازکن تصویری است.