آفتاب
نشانى اينترنتى http://www.parsian.com
عنوان انگليسى parsian
عنوان فارسى شرکت پارسیان
توضيحات شرکت توسعه پست های فشار قوی پارسیان ارائه دهنده خدمات طراحی و مهندسی پست های فشار قوی برق و تامین تجهیزات مربوطه است.
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader