آفتاب
نشانى اينترنتى http://www.keshavarzejavan.com
عنوان انگليسى keshavarzejavan
عنوان فارسى مجله کشاورز جوان
توضيحات کشاورز جوان نخستین مجله آن لاین علوم کشاورزی است که به همت جمعی از دانش آموختگان و دانشجویان رشته های کشاورزی
بصورت ماهنامه منتشر می گردد.
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader