کشاورز جوان نخستین مجله آن لاین علوم کشاورزی است که به همت جمعی از دانش آموختگان و دانشجویان رشته های کشاورزی<br /> بصورت ماهنامه منتشر می گردد.