هدف از راه اندازی این پایگاه ، ایجاد فضایی جهت مبادله و گسترش اطللاعات مرتبط با دانش بومی با تاکید بر توسعه روستایی و کشاورزی است. دانش بومی ، مجموعه دانسته هایی است که با توجه به سازگاری با محیط زیست انسان ، سهولت دسترسی به منابع و امکانات و حداکثر بهره وری، نقطه اتکای مناسبی برای برنامه های توسعه بویژه در تلفیق با تکنولوژی های مدرن محسوب می شود.