انجمن به عنوان كانونی از نیروهای متخصص و كارآمد وظیفه خود می داند كه در كلیه زمینه های علمی و حرفه ای مربوط به صنعت دریا فعالانه شركت داشته، همچنین در راستای برنامه ریزی های دولت جمهوری اسلامی ایران گام بردارد و موجب اعتلای صنایع دریایی كشور گردد مطمئنا انجمن با سیاست صحیح قادر خواهد بود بسیاری از چالشهای موجود را شناسایی و با تكیه بر توانایی علمی و تجارب كاری اعضای خود، راهكارهای مناسب جهت بهبود وضعیت صنایع دریایی و ارتقاء كیفیت مهندسی دریایی كشور تدوین و ارائه نماید.