شبكه كتابهای الكترونیكی ایران در زمستان سال 82 تأسیس گردید. هدف از راه اندازی این سایت این است كه محلی باشد برای عرضه و فروش كتابهای الكترونیكی و ارائه اطلاعات، مقالات و اخبار راجع به این موضوع.