شركت آواژنگ در سال 1372 با هدف حضور موثر و كارآمد در عرصه خدمات كامپیوتر كشور، فروش و خدمات پس از آن تاسیس گردید.<br /> معرفی و ارائه برترین تكنولوژی در زمینه تجهیزات سخت افزاری شبكه های كامپیوتری از اهم فعالیتهای شركت آواژنگ در سالهای گذشته تا به امروز بوده است كه این مهم با مشاركت و همكاری شركت های گلدن سیستم امارات متحده عربی و ماشینهای سخت افزار شیراز در پایان سال 1376 با هدف تعمیق و گسترش بخشیدن به فعالیتهای یاد شده تسریع یافته است.