شهرستان مصفای تفرش (Tafresh) شامل تفرش و فراهان است و در استان مر کزی در 222 کیلومتری جنوب غربی تهران در مختصات جغرافیایی 34 درجه و 41 دقیقه عرض شمالی و 50 درجه طول شرقی از گرینویچ قرار دارد.