دستیابی به عدالت والای اسلامی، صرفا"، مرهون پایبندی همه افراد جامعه به این ارزش اخلاقی است. مرکز تحقیقات حقوقی ایران با اعتقاد کامل به این ارزش، برای نخستین بار، به قصد برقراری یک نظام واحد اطلاع رسانی حرفه ای حقوقی مدرن درایران، برای تامین نیازجامعه حقوقدانان کشورازیکسو، سایراقشارمختلف جامعه از سوی دیگر، در فروردین ماه 1375 با آرمان های زیر آغاز به کار کرد