آفتاب
نشانى اينترنتى http://www.hoqouq.com
عنوان انگليسى hoqouq
عنوان فارسى سایت حقوق ایران
توضيحات سایت حقوق در راستای خدمت ﮔذاری به پارسی زبانان در پهنه اینترنت، با تمرکز بر حقوق ایران و با هدف ﮔسترش قانونمندی راه اندازی شده است· این تارنما، حقوق، دولت حقوقمدار(État de droit)، حاکمیت قانون و جامعه حقوقمدار را اصل اﻧﮕﺎشته و سنجه شناخت حق از نا حق می داند.
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader