سایت حقوق در راستای خدمت ﮔذاری به پارسی زبانان در پهنه اینترنت، با تمرکز بر حقوق ایران و با هدف ﮔسترش قانونمندی راه اندازی شده است· این تارنما، حقوق، دولت حقوقمدار(État de droit)، حاکمیت قانون و جامعه حقوقمدار را اصل اﻧﮕﺎشته و سنجه شناخت حق از نا حق می داند.