این سایت رسمی مجلس سنای ایالات متحده است، یکی از دو مجلس کنگره ایالات متحده است. مجلس سنا شامل 100 نماینده یعنی دو سناتور از هر ایالت از مجموع پنجاه ایالت می باشد. هر سناتور برای یک دوره شش ساله خدمت می کند.