این سایت به معرفی کلیسای ارمنی، زبان و خط ارمنی، فرهنگ و هنر ارمنی می پردازد.