آفتاب
نشانى اينترنتى http://www.imamsadr.ir
عنوان انگليسى imamsadr
عنوان فارسى موسسه فرهنگی تحقیقاتی امام موسی صدر
توضيحات سوال های بسیار وکنجکاوی های فراوان جوانان برای شناخت امام موسی صدر وافکار وآثار وفعالیت های ایشان دلیل اصلی تأسیس موسسه فرهنگی تحقیقاتی امام موسی صدر است. پائیز سال 1374 در پی اولین همایش بین المللی کلمه سواء «کلمه مشترک میان ادیان» در بیروت، معمای ربوده شدن امام موسی صدر پس از سال ها غفلت در رسانه های گروهی ایران مطرح شد.
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader