کتابخانه تنها بخشی‌ از مجلس‌ ملی سابق بود که از چند ماه پیش‌ از پیروزی‌ انقلاب‌ ،بدون‌ اجازه مسئولان وقت مجلس‌ ، تعط‌یل‌ شده بود اما در 16 فروردین‌ 1358 یعنی‌کمتر از دو ماه پس‌ از تحقق‌ انقلاب‌ شکوه‌مند اسلامی‌ و پس‌ از حدود شش‌ ماه تعط‌یلی‌باز شد و فعالیت‌ خویش‌ را با حضور چند تن‌ از کارکنان که‌ به وسیله مدیر کتاب‌خانه‌انتخاب‌ و احضار شده بودند آغاز کرد بازگشایی‌ کتاب‌خانه در این‌ دوره به دستور شفاهی‌ بنیان‌گذار جمهوری اسلامی ، حضرت‌ امام خمینی قدس‌ نفسه‌ الزکیه‌ بود که به‌ وسیله استاد شهید مرتضی مط‌هری ابلاغ شد.خود استاد مط‌هری‌ در این باره‌ می‌فرمایند :خدمت‌ امام رسیدم‌ در حضور ایشان نامه‌ای بود که از ط‌رف‌ مسئولان‌مجلس‌ شورای ملی‌ منحله ارسال شده بود مبنی بر تقاضای روشن‌ شدن وضع‌ وپرداخت‌ حقوق آنها.