> اداره کل اتباع و مهاجرین خارجی
آفتاب
نشانى اينترنتى http://www.iranbafia.com
عنوان انگليسى iranbafia
عنوان فارسى اداره کل اتباع و مهاجرین خارجی
توضيحات از جمله وظایف این سازمان:
۱- رسیدگی ونظارت بر حسن اجرای امور محوله براساس قوانین ومقررات مربوط وتصمیمات متخذه
در کار گروه دائمی اتباع بیگانه و شورای هماهنگی اجرائی اتباع بیگانه.
2- ایجاد هماهنگی ،نظارت ،برقراری ارتباط مستمر و متقابل و همچنین هدایت مداوم واحد های تابعه در استانها و ارزشیابی عملکرد آنها.
3-رسیدگی به نیازها و مشکلات استانها.
4- ارائه گزارش از اهم فعالیتهای انجام شده در بیست وپنجم هر ماه به اداره چهارم بمنظورتهیه گزارش های ادواری.
است.
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader