پژوهشکده مطالعات راهبردی، بعنوان پیشگام فعالیتهای تحقیقاتی در حوزه مطالعات راهبردی و امنیت ملی، فعالیت رسمی خود را از سال 1376 و با اخذ موافقت اصولی از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری آغاز کرد. این پژوهشکده در سال 1377 موفق به اخذ موافقت قطعی از این وزارتخانه گردید.