موزه بزرگ قرآن کریم ایران مجموعه ایست شامل زیباترین نسخ خطی قرآن و هنرهای زیبا با مضامین قرآنی . به زودی زمان و ساعات بازدید عموم اعلام می گردد .