طراحی و اجرای پروژه ‌های كلان پارك‌ سازی با هدف الگو سازی و ترویج جدیدترین شیوه ‌های طراحی فضای سبز و نیز پروژه بزرگ طرح جامع آب خام فضای سبز شهر تهران كه بر اساس آن آبیاری كلیه سطوح فضای سبز با آب خام صورت خواهد گرفت از دیگر برنامه ‌های مهم سازمان می‌باشد كه اجرای آنها نقش مهمی در ارتقاء كیفیت و كمیت فضای سبز شهر تهران خواهد داشت.<br /> هم اكنون واحد های مختلف سازمان پارك ‌ها و فضای سبز شهر تهران با تلاش پیگیر, گام ‌های بلندی را در مسیر نگهداری و توسعه فضای سبز شهر تهران, برمی دارند.